دکتر منصور کوشا
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش و پرورش

کتاب ها

:: English for the Students of Educational Planning and Curriculum

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 2015
ناشر :
نام ناشر : SAMT
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: English for the Students of Educational Administration

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 2015
ناشر :
نام ناشر : SAMT
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: English for the Students of Special Education

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 2001/2012
ناشر :
نام ناشر : SAMT
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: English for the Students of Educational Planning & Educational Administration

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1999/2014
ناشر :
نام ناشر : SAMT
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: English for the Students of Guidance & Counseling

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 2001/2011
ناشر :
نام ناشر : SAMT
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: English for the Students of Educational Technology

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1998-2014
ناشر :
نام ناشر : SAMT
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: English for the Students of Preschool and Primary Education

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1998-2014
ناشر :
نام ناشر : SAMT
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: English for the Students of Guidance and Counseling/ Special Education

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1996
ناشر :
نام ناشر : SAMT
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

1