گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

FOUNDING AND PLANNINGS


تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 81


FOUNDING AND PLANNINGS
2006
Re-joint Workshop Report, Foundation design, Coapration of Islamic Azad University, Architectural Department & Oxford Brooks University, U.K
 Founders: Coapration of Islamic Azad University, Architectural Department & Oxford Brooks University,U.K

2004
Re-joint Exhibition of Architectural Students' Projects, Islamic Azad University & Ajman University of Science- and Technology - I.A.U & A.U.S.T
 Founders: Islamic Azad University, Khorasgan Branch