گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

EDUCATIONAL BACKGROUND


تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 129


EDUCATIONAL BACKGROUND

 Ph.D: Doctor of Philosophy in Architectural Design, Design Theory and History 
     University of Malaya (UM), Kuala Lumpur, Malaysia          

M.Arch: Master of Architecture. First professional degree program
University of Houston, College of Architecture, Houston, Texas              

 B.Sc. Arch: Bachelor of Science in Architecture
Texas Southern University, Houston, Texas                   
 
B.Sc: Bachelor of Science in Industrial engineering Design
Texas Southern University, Houston, Texas