دکتر هادی ثقفی اصفهانی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

نیمسال اول 98-99
تاریخ : 1398/07/21
بازدید : 26


1