دکتر هادی ثقفی اصفهانی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق
مرتبه علمي : استادیار

تکالیف و پروژه های درس تحلیل (2)

تکلیف چهارم
تاریخ : 1398/09/08
بازدید : 16

تکلیف سوم
تاریخ : 1398/09/08
بازدید : 10

پروژه دوم درس تحلیل 2 (اختیاری)
تاریخ : 1398/09/06
بازدید : 13

پروژه اول درس تحلیل 2 (اختیاری)
تاریخ : 1398/09/06
بازدید : 12

حل تکلیف دوم
تاریخ : 1398/08/29
بازدید : 38

حل تکلیف اول
تاریخ : 1398/08/17
بازدید : 39

تکلیف دوم
تاریخ : 1398/08/07
بازدید : 24

تکلیف اول
تاریخ : 1398/07/21
بازدید : 32


1