دکتر هادی ثقفی اصفهانی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق
مرتبه علمي : استادیار


نمرات نهایی درس ماشین 1
تاریخ : 1395/04/04
بازدید : 584

نمرات میان ترم درس ماشین 1
تاریخ : 1395/03/07
بازدید : 467


1