دکتر هادی ثقفی اصفهانی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق
مرتبه علمي : استادیار


منابع درس بهره برداری سیستمهای قدرت
تاریخ : 1394/02/12
بازدید : 431


1