گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

بخــش فــــارسـي Farsi

اطـلاعـات فردی
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 604

سوابق تحصيلي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 518

سوابق علمي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 422

سوابق تجربي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 409

عضويت در انجمنها و سازمانها
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 218

گواهي شرکت در کارگاهاي آموزشي و پژوهشي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 226

مقالات
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 497

همایش ها
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 407

بنيانگذاري طرح ها و کارگاه هاي آموزشي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 233

تقدیرنامه ها
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 367

علایق پژوهشی
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 100

کتب در شرف تألیف
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 162

سرپرستي راهنماي پايان نامه هاي پژوهشي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 362

سرپرستي مشاور پايان نامه هاي پژوهشي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 333


1