گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

بخــش فــــارسـي Farsi

اطـلاعـات فردی
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 606

سوابق تحصيلي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 520

سوابق علمي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 423

سوابق تجربي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 410

عضويت در انجمنها و سازمانها
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 218

گواهي شرکت در کارگاهاي آموزشي و پژوهشي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 227

مقالات
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 498

همایش ها
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 436

بنيانگذاري طرح ها و کارگاه هاي آموزشي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 234

تقدیرنامه ها
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 371

علایق پژوهشی
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 101

کتب در شرف تألیف
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 162

سرپرستي راهنماي پايان نامه هاي پژوهشي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 365

سرپرستي مشاور پايان نامه هاي پژوهشي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 333


1