گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

بخش انگليسي English

Summary
تاریخ : 1392/09/10
بازدید : 80

PERSONAL INFORMATION
تاریخ : 1392/07/24
بازدید : 124

EDUCATIONAL BACKGROUND
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 128

ACADEMIC POSITIONS
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 131

PROFESSIONAL INDUSTRY EXPERIENCE
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 93

MEMBERSHIPS
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 83

PARTICIPATED RELATED RESEARCH WORKSHOPS
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 73

PUBLICATIONS
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 326

CONFERENCES
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 163

FOUNDING AND PLANNINGS
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 79

HONORS, PRIZES, AWARDS AND CERTIFICATES
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 127

THESIS PROJECTS
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 98


1