گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي

دانلود فايل

:: نقش فرهنگ در توسعه اقتصاد
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 6
:: تمرکز و عدم تمرکز آموزشی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 6
:: پیشینه تحقیق
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 11
:: مدیریت تعارض
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 6

1