گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: Discourse Analysis PhD
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 8
:: Advanced Translation 1
تعداد فایل ها : 13
بازدید : 97
:: Research
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 23
:: Discourse Analysis
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 24
:: Language Teaching Skills
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 27

1