گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی کامپيوتر-معماری کامپیوتر
مرتبه علمي : مربی

دانلود فايل

:: طراحی سیستمهای دیجیتال
تعداد فایل ها : 14
بازدید : 385
:: سيستم عامل
تعداد فایل ها : 13
بازدید : 1930
:: برنامه سازي پيشرفته
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 288
:: مباني کامپيوتر
تعداد فایل ها : 11
بازدید : 462
:: معماري کامپيوتر
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 2657
:: ريزپردازنده
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 1621
:: آشنايي با کامپيوتر
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 283
:: دروس ارائه شده
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 652

1