گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - اصلاح نباتات

  • Comfort is the enemy of achievement آسایش دشمن موفقیت است
دانلود فايل

:: هوا و اقليم شناسي
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 290
:: زراعت
تعداد فایل ها : 16
بازدید : 327
:: کامپيوتر
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 223

1