دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: NEW
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 42
:: مقالات
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 94

1