گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

دانلود فايل

:: تحليل و طراحي سيستم ها
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 97
:: نرم افزار Win Djview
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 145
:: Big Data
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 530
:: سیستم های حمل و نقل هوشمند
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 282
:: مهندسی نرم افزار پیشرفته
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 290
:: Prezi
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 364
:: برنامه نویسی همروند و الگوریتم های موازی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 276
:: روش تحقیق و اصول مقاله نویسی
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 504
:: اصول بنیادی فرهنگ جامعه کامپیوتر
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 333
:: Data Mining
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 471
:: مهندسی نرم افزار 2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 356
:: مهندسی نرم افزار 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 649
:: طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی
تعداد فایل ها : 13
بازدید : 2633
:: مهندسی اینترنت
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 1795

1