گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
مرتبه علمي : استاديار

دانلود فايل

:: زمین شناسی مهندسی (رشته مهندسی عمران)
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 95
:: نقشه برداری
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 58
:: زمین شناسی نفت
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 45

1