گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت دولتي-رفتار سازماني
مرتبه علمي : دانشیار

دانلود فايل

:: دانشجويان دکتري
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 783
:: دانشجويان کارشناسي ارشد
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 1000

1