دکتر مهربان هادی پیکانی
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: طرح درس
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 30
:: مقالات
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 13

1