گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - لیزر و فوتونیک
مرتبه علمي : استادیار

  • طرح درس فیزیک 1
اختراعات

:: صفحه مطالعه نانو اپتیکی

مرجع تایید کننده : اداره ثبت اختراعات
شماره ثبت اختراع : 78326
تاریخ ثبت اختراع :1278/10/11

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شریفه شاهی - علی جمالی - مصطفیذقیاسی -
:: تدوین استاندارد آموزش شایستگی با نام رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر

مرجع تایید کننده : سایر
شماره ثبت اختراع : -
تاریخ ثبت اختراع :1394/04/01

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شریفه شاهی -
:: تدوین استاندارد آموزش شغل با نام کارور حکاکی و برش چوب با لیزر

مرجع تایید کننده : سایر
شماره ثبت اختراع : -
تاریخ ثبت اختراع :1394/04/01

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شریفه شاهی -
:: تدوین استاندارد شایستگی با نام طراحی سیستم اپتیکی با نرم افزار ZEMAX

مرجع تایید کننده : سایر
شماره ثبت اختراع : -
تاریخ ثبت اختراع :1394/04/01

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شریفه شاهی -

1