گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نژاد دام
مرتبه علمي : دانشیار

اختراعات

:: دستگاه PCR

مرجع تایید کننده : دانشگاه آزاد اسلامی
شماره ثبت اختراع : 1
تاریخ ثبت اختراع :1392/01/01

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1