گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث

اختراعات