گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کشاورزی-زراعت

اختراعات