عبدالله خانی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - حسابداری
مرتبه علمي : مربي

اختراعات