دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

سوابق اجرایی

:: مدير

مؤسسه محل اشتغال : شركت وابسته به شستا
تاریخ شروع : 1397/02/01
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
:: مدیر در شرکت با حکم هلدینگ

مؤسسه محل اشتغال : شرکت هاي وابسته به شستا
تاریخ شروع : 1386/01/01
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
:: مسئول

مؤسسه محل اشتغال : امور نخبگان ناحیه اصفهان
تاریخ شروع : 1393/02/09
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
:: مسئول

مؤسسه محل اشتغال : خانه نخبگان علمی استان اصفهان
تاریخ شروع : 1389/11/27
تاریخ خاتمه : 1393/02/09


http://www.bsjelmesf.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=65:1391-01-31-04-30-01&catid=44:1390-05-27-13-56-34
:: مشاور عالی مدیر کل نظارت و بازرسی کشوری

مؤسسه محل اشتغال : گروه صنعتی انتخاب
تاریخ شروع : 1392/07/10
تاریخ خاتمه : 1393/02/09


:: تدریس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه پیام نور مرکز استان اصفهان
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ خاتمه : 1390/04/01


تقدیر از قائم مقام استان http://armkeshavarzi.mihanblog.com/post/509#commentlist
:: مدیر عامل

مؤسسه محل اشتغال : شرکت فصل رویش زنده رود
تاریخ شروع : 1302/04/01
تاریخ خاتمه : 1394/03/26


مستقر در مرکز رشد دانشگاه اصفهان http://www.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=28&PageId=4998&PageIDF=0&tempname=roshd

1