گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: کمیته علمی(هیات علمی افتخاری)

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


گروه معماری هنر و شهرسازی جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی
:: داوری

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


دومین کنگره بین المللی مهندسی معماری، هنر و شهرسازی 1394
:: مدیر گروه مهندسی عمران ( کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) از سال 1393 تا 1397

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1393/03/01
تاریخ خاتمه : 1397/09/221