گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي

سوابق اجرایی

:: رئیس اداره سنجش استان فارس

مؤسسه محل اشتغال : اداره کل اموزش و پرورش
تاریخ شروع : 1397/01/01
تاریخ خاتمه :


:: کارشناس گروههای آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : اداره کل آموزش و پرورش فارس
تاریخ شروع : 1379/07/01
تاریخ خاتمه : 1387/07/01


:: کارشناس مسوول گروههای آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ خاتمه : 1390/07/01


:: کارشناس مسوول سنجش و ارزشیابی تحصیلی

مؤسسه محل اشتغال : آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه : 1394/11/01


:: کارشناس مسوول سنجش و ارزشیابی تحصیلی

مؤسسه محل اشتغال : اداره کل آموزش و پرورش فارس
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه :1