گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل

سوابق اجرایی

:: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تاریخ شروع : 1380/12/01
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن به مدت 2سال (1386-1384)

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
تاریخ شروع : 1385/01/01
تاریخ خاتمه : 1394/11/30


:: کسب رتبه برتر چاپ کتاب در نیمسال 88-87 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تاریخ شروع : 1385/01/01
تاریخ خاتمه : 1394/11/30


:: عضویت در شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه 3دانشگاه آزاد اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : طرح و برنامه بودجه منطقه 3دانشگاه آزاد اسلامی استان
تاریخ شروع : 1385/01/01
تاریخ خاتمه : 1395/01/01


:: عضویت دز شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تاریخ شروع : 1385/01/01
تاریخ خاتمه : 1395/01/01


:: عضویت در برگزاری همایش مهدویت استان مازندران شهرستان چالوس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آراد اسلامی واحد چالوس
تاریخ شروع : 1385/01/01
تاریخ خاتمه : 1394/11/30


:: دبیر تشکلهای سیاسی - اجتماعی مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تاریخ شروع : 1385/01/01
تاریخ خاتمه : 1394/11/30


:: مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تاریخ شروع : 1385/12/01
تاریخ خاتمه : 1394/11/30


:: دبیر کمیسیون معاملات واحد چالوس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تاریخ شروع : 1385/01/01
تاریخ خاتمه : 1395/01/01


:: معاون اداری ومالی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تاریخ شروع : 1385/01/01
تاریخ خاتمه : 1394/11/30


:: مدیر گروه حسابداری ومدیریت

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد واحد تنکابن
تاریخ شروع : 1383/07/01
تاریخ خاتمه : 1385/07/011