گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي

سوابق اجرایی

:: مسسول آموزش

مؤسسه محل اشتغال : شرکت رسول اصفهان(قالی سلیمان)
تاریخ شروع : 1379/05/20
تاریخ خاتمه :


16 سال سابقه ی کار و همچنان ادامه دارد....
:: سرپرست بخش در سه هنرستان

مؤسسه محل اشتغال : آموزش و پرورش ناحیه3 اصفهان
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ خاتمه : 1395/06/31


:: عضو هیت مدیره تعاونی مسکن ناحیه 3 اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : آموزش و پرورش ناحیه3 اصفهان
تاریخ شروع : 1385/05/01
تاریخ خاتمه : 1385/08/30


مدیر دو پروژه ی بزرگ ساختمانی با بیش از 420 واحد آپارتمان
:: کارشناس تهیه و توزیع تجهیزات

مؤسسه محل اشتغال : اداره آموزش و پرورش ناحیه3
تاریخ شروع : 1379/07/01
تاریخ خاتمه : 1383/06/31


:: کارپرداز و مسئول ساختمان های ناحیه3

مؤسسه محل اشتغال : آموزش و پرورش ناحیه3 اصفهان
تاریخ شروع : 1383/07/01
تاریخ خاتمه : 1386/06/31


:: هنر آموز

مؤسسه محل اشتغال : هنرستان رازی ناحیه3 اصفهان
تاریخ شروع : 1377/07/01
تاریخ خاتمه : 1379/06/311