گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق بین الملل

سوابق اجرایی

:: مشاور حقوقي

مؤسسه محل اشتغال : موسسه حقوقي خانه عدل
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1