گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

سوابق اجرایی

:: مسئول آزمایشگاه مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
تاریخ شروع : 1396/07/01
تاریخ خاتمه :


:: مسئول و همکاری در برگزاری آزمون آسکی دانشجویان پرستاری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
تاریخ شروع : 1395/07/01
تاریخ خاتمه :


:: همکاری در برگزاری و شرکت در کمیته اجرایی همایش ملی پژوهش های کاربردی در ارتقای سلامت

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
تاریخ شروع : 1392/09/13
تاریخ خاتمه :


:: همکاری در برگزاری، شرکت در کمیته اجرایی و مسئول کمیته انتشارات اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستاری و مامایی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
تاریخ شروع : 1391/03/01
تاریخ خاتمه :


:: دبير انجمن علمي پرستاري دانشجويي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه : 1392/11/01


:: مسئول زير سايت دانشكده پرستاري و مامايي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
تاریخ شروع : 1391/11/01
تاریخ خاتمه : 1393/07/01


:: كارشناس پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
تاریخ شروع : 1390/11/01
تاریخ خاتمه : 1393/07/011