گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت آموزشی

سوابق اجرایی

:: رئیس اداره آموزش ابتدایی

مؤسسه محل اشتغال : اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری
تاریخ شروع : 1386/08/02
تاریخ خاتمه :


:: کارشناس آموزش ابتدایی

مؤسسه محل اشتغال : اداره آموزش و پرورش منطقه خانمیرزا
تاریخ شروع : 1378/07/01
تاریخ خاتمه : 1386/08/01


:: مدیر دبستان

مؤسسه محل اشتغال : اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان
تاریخ شروع : 1373/07/01
تاریخ خاتمه : 1378/06/31


:: آموزگار

مؤسسه محل اشتغال : اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان
تاریخ شروع : 1371/07/01
تاریخ خاتمه : 1373/06/31


:: دانش آموز

مؤسسه محل اشتغال : دانشسرای باقریه بروجن
تاریخ شروع : 1367/07/01
تاریخ خاتمه : 1371/03/301