گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-ميكروبيولوژي
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: مدیرگروه بیوتکنولوژی پزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1396/03/01
تاریخ خاتمه :


:: مدیرگروه علوم پایه پزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1395/08/01
تاریخ خاتمه :


:: مدیر فنی آزمایشگاه پژوهشی بیوتکنولوژی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1389/04/14
تاریخ خاتمه :1