گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - کلام-فلسفه دینی

سوابق اجرایی

:: مدرس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه غیر انتفاعی عقیق
تاریخ شروع : 1393/04/01
تاریخ خاتمه :


در حال تدریس می باشم

1