گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : ساختمان اندیشه
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

سوابق اجرایی

:: کارمند

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان- فناوری اطلاعات
تاریخ شروع : 1384/05/01
تاریخ خاتمه : 1400/01/01


در سال 1384 پس از فارغ التحصیلی در رشته کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان به استخدام این واحد دانشگاهی درآمده و در قسمت سایت اینترنت و اطلاع رسانی مشغول بکار شده و تاکنون بعنوان کارشناس کامپیوتر در حوزه فناوری اطلاعات ،اداره اطلاع رسانی اینترنت مشغول بکار می باشم

1