گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه تخصصی پریودنتولوژی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1393/10/01
تاریخ خاتمه : 1398/07/30


:: مدیر گروه پریودنتولوژی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1386/01/01
تاریخ خاتمه : 1389/01/011