گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1395/08/18
تاریخ خاتمه : 1397/01/19


:: مدیریت گروه آموزشی برنامه ریزی آموزشی و درسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1393/09/10
تاریخ خاتمه : 1395/08/18


:: مدیر گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1