دکتر زینب پورخاقان شاهرضایی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
مرتبه علمي : استادیار

  • هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون
سوابق اجرایی

:: مدیر گروه حقوق

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تاریخ شروع : 1396/06/18
تاریخ خاتمه : 1397/05/18


:: مدیر گروه حقوق

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تاریخ شروع : 1396/06/22
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه حقوق

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1