گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

  • هیچ ميراثی مانند ادب و اخلاق گرانمایه نیست. امام علي (ع)
سوابق اجرایی