گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

سوابق اجرایی

:: مسئولیت دانشکده پرستاری و مامایی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1388/01/01
تاریخ خاتمه : 1397/01/26


:: مسئولیت دانشکده پرستاری و مامایی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1388/01/01
تاریخ خاتمه :


تا کنون
:: کمیته علمی اولین کنگره بین¬المللی

مؤسسه محل اشتغال : کنگره بین¬المللی پرستاری و مامایی- سلامتی و تندرستی
تاریخ شروع : 1393/01/01
تاریخ خاتمه :1