گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - لیزر و فوتونیک
مرتبه علمي : استادیار

  • طرح درس فیزیک 1
سوابق اجرایی

:: مدیر مرکز لیزر

مؤسسه محل اشتغال : مرکز تحقیقات لیزر و بیوفوتونیک در فناوریهای زیستی
تاریخ شروع : 1398/01/25
تاریخ خاتمه :1