گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برنامه ريزي درسی

سوابق اجرایی

:: مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر
تاریخ شروع : 1390/05/10
تاریخ خاتمه : 1393/03/15


:: مدیر گروه رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر
تاریخ شروع : 1388/11/01
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسسلامی واحد ایرانشهر
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ خاتمه :1