گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

سوابق اجرایی

:: معاون فرهنگی هنری

مؤسسه محل اشتغال : دبیرخانه کانون های فر هنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
تاریخ شروع : 1386/01/01
تاریخ خاتمه :1