میثم مهابادی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پروتزهاي دندانی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی