گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

  • معماری سنتی گنجینه ای است به سوی آفرینش نو
سوابق اجرایی

:: مشاور سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیرگروه معماری پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیات تحریریه ماهنامه دانش نما

مؤسسه محل اشتغال : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو گروه تخصصی معماری

مؤسسه محل اشتغال : سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: سرپرست ارشد فلسفه هنر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه اراد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1395/07/01
تاریخ خاتمه :


تاکنون ادامه دارد
:: مدیرگروه دکتری معماری و شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه اراد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1393/07/01
تاریخ خاتمه : 1394/02/30


راه اندازی مقطع دکتری، پیگیری و اخذ مجوز از وزارت علوم برای مقطع دکتری معماری

1