گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نژاد دام
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: مدیر قطب ترانسژنزیز

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع : 1394/01/08
تاریخ خاتمه : 1396/01/08


:: عضو هیات تحریریه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


Online Journal of Animal and feed research
:: همکاری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


گل درمان
:: مدیر قطب ترانسژنزیز

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1394/01/18
تاریخ خاتمه : 1396/01/18


:: عضو هیات تحریریه

مؤسسه محل اشتغال : Online Journal of Animal and feed research
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: دبیر علمی

مؤسسه محل اشتغال : کنفرانس ایده های نو در کشاورزی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته علمی

مؤسسه محل اشتغال : کنگره ملی فناوری های نوین در علوم دامی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1