گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-اقتصادي
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: مسئولیت گروه آموزشی کارشناسی ارشد پترولوژی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1388/04/01
تاریخ خاتمه : 1393/04/01


:: دبیر اجرایی

مؤسسه محل اشتغال : دومین همایش ملی پترولوژی کاربردی 1393
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1