گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

سوابق اجرایی

:: مشاور

مؤسسه محل اشتغال : بنیادشهید وامورایثارگران شهرستان پلدختر
تاریخ شروع : 1385/02/14
تاریخ خاتمه : 1386/02/14


:: مسئول کمیسیون های معافیت سربازی

مؤسسه محل اشتغال : سازمان بهزیتی استان لرستان
تاریخ شروع : 1386/08/20
تاریخ خاتمه : 1394/05/20


:: مسئول مراکزتوانبخشی غیردولتی

مؤسسه محل اشتغال : سازمان بهزیستی استان لرستان
تاریخ شروع : 1388/12/20
تاریخ خاتمه : 1394/05/201