گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسی عمومی

سوابق اجرایی

:: مدرس حق التدریس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان - خوراسگان
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ خاتمه :


:: مدرس حق التدریس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه پیام نور تهران
تاریخ شروع : 1376/07/01
تاریخ خاتمه : 1378/06/14


:: مدرس حق التدریس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه های آزاد تهران
تاریخ شروع : 1376/07/03
تاریخ خاتمه : 1378/06/09


:: مدرس ضمن خدمت

مؤسسه محل اشتغال : مجتمع عالی آموزشی -پژوهشی صنعت آب وبرق
تاریخ شروع : 1384/08/10
تاریخ خاتمه : 1389/09/09


:: مدرس ضمن خدمت

مؤسسه محل اشتغال : آموزش و پرورش
تاریخ شروع : 1384/10/05
تاریخ خاتمه : 1386/06/07


طرح بهداشت روان
:: مشاور

مؤسسه محل اشتغال : موسسه علمی فرهنگی دانشگاهیان شیراز
تاریخ شروع : 1381/04/03
تاریخ خاتمه : 1382/12/09


:: مشاور

مؤسسه محل اشتغال : مرکز مشاور آفتاب
تاریخ شروع : 1383/02/03
تاریخ خاتمه : 1384/11/15


:: مشاور

مؤسسه محل اشتغال : مرکز مشاوره ره آورد آفتاب
تاریخ شروع : 1384/04/15
تاریخ خاتمه : 1390/06/06


:: مشاور و مسئول پژوهش

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ شروع : 1382/07/02
تاریخ خاتمه : 1387/06/08


:: مشاور

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1384/06/04
تاریخ خاتمه : 1392/08/15


:: مشاور

مؤسسه محل اشتغال : موسسه غیر انتفاعی دانش پزوهان اصفهان
تاریخ شروع : 1389/04/01
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
:: مشاور

مؤسسه محل اشتغال : مرکز مشاوره پرتوآفتاب
تاریخ شروع : 1390/03/01
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
:: مشاور

مؤسسه محل اشتغال : خطوط لوله ونفت ومخابرات
تاریخ شروع : 1388/02/15
تاریخ خاتمه :


از سال 88 تا 89 ومجددا از سال 94شروع همکاری

1