گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پرستاری
مرتبه علمي : استاد

سوابق اجرایی

:: معاون علوم پزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضویت در هیات تحریریه http://ijcbnm.sums.ac.ir

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


International Journal of Community Based Nursing and Midwifery
:: عضویت در هیات تحریریه http://ijme.mui.ac.ir/page.php?slct_pg_id=40&sid=1&slc_lang=fa

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


هيات تحريريه - مجله ايراني آموزش در علوم پزشکی
:: عضویت در هیات تحریریه http://nmjournal.tbzmed.ac.ir/

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


فصلنامه پرستاري و مامايي تبریرز
:: عضویت در هیات تحریریه http://osub.mums.ac.ir/osub/nilfr/Njmsnm/index.php

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


مجله مراقبت مبتني بر شواهد
:: عضویت در هیات تحریریه http://ijn.tums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=40&sid=1&slc_lang=fa

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


نشریه پرستاری ایران
:: عضویت در هیات تحریریه http://jhpm.ir/find.php?item=1.41.16.fa

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


مدیریت ارتقای سلامت آنجمن علمی پرستاری ایران
:: عضویت در هیات تحریریه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


مجله مراقبت از بیماریهای مزمن دانشگاه جندی شاپور
:: سر دبیر مجله علمی تا سال http://www.ijnmr.mui.ac.ir/index.php/ijnmr/about/editorialTeam

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research,)

1