گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فقه وحقوق جزا

سوابق اجرایی

:: وکیل

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماینده حقوقی دانشگاه پیام نور

مؤسسه محل اشتغال : پیام نور کرمانشاه
تاریخ شروع : 1393/10/04
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه حقوق

مؤسسه محل اشتغال : کرمانشاه
تاریخ شروع : 1391/07/01
تاریخ خاتمه :


فعالیت ادامه دارد
:: عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور- ایران

مؤسسه محل اشتغال : پیام نور کرمانشاه
تاریخ شروع : 1391/07/01
تاریخ خاتمه :1